Privacybeleid // AC Inorms GmbH (LLC)

Verantwoordelijkheid voor gegevensverzameling op deze website: De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens van de beheerder in het gedeelte: Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking. Verzameling van gegevens op deze website: Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming door onze systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt. Gebruik van gegevens: sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens worden gebruikt om het gedrag van gebruikers te analyseren.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens: u hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen gegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Privacybeleid voor onze website: https://ac-inorms.com/nl/

Privacybeleid voor onze profielen op sociale netwerken

LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/inorms-export-management

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC4tnBlc-EI9B9j16NcIeidg

Facebook: https://www.facebook.com/ACInormsGmbH 

X/Twitter: https://twitter.com/Inorms_AC

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar het privacybeleid.

Hosting

Externe hosting: deze website wordt extern gehost. De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Dit kunnen IP-adressen, contactverzoeken, communicatiegegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere gegevens zijn. Externe hosting wordt uitgevoerd om het contract met onze potentiële en bestaande klanten na te komen en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons aanbod door een professionele provider. 

Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van artikel 6 (1a) GDPR en artikel 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen. Wij gebruiken de volgende hoster: Hostinger Operations UAB, Svitrigailos Street 34, Vilnius, 03230, Litouwen, Email: domains@hostinger.com, Phone: +37064503378. 

Orderverwerking: we hebben een orderverwerkingscontract afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming, die garandeert dat het alleen de persoonlijke gegevens van onze webbezoekers verwerkt in overeenstemming met instructies en in overeenstemming met de GDPR. 

Algemene Opmerkingen en verplichte Informatie

Gegevensbescherming: de beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze verklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden.

De verantwoordelijke instantie in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de EU-staten met een gegevensbeschermingskarakter is: AC Inorms GmbH, Managing Director: Jegor Schatov, Nobel Street 3/5, 41189 Moenchengladbach, Duitsland, E-mail: info@ac-inorms.com, Telefoon: +4921619904970, Fax: +4921619904979. De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Bewaartermijn: tenzij in deze verklaring een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw gegevens te bewaren.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website: als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van artikel 6(1a) GDPR en artikel 9(2a) GDPR, voor zover speciale categorieën gegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 9(1) GDPR. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van artikel 49(1a) GDPR. Als je toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of toegang tot informatie op je eindapparaat, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van artikel 25 (1) van de Duitse wet op de gegevensbescherming (TTDSG). Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om een contract na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6 (1b) GDPR. Bovendien verwerken wij uw gegevens indien dit vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Artikel 6 (1c) GDPR. Gegevensverwerking kan ook worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6 (1f) GDPR. 

Opmerking over de overdracht van gegevens naar derde landen die niet beveiligd zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming: we gebruiken tools van bedrijven die gevestigd zijn in derde landen die niet beveiligd zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming en Amerikaanse tools waarvan de providers niet gecertificeerd zijn volgens het EU-VS-kader voor gegevensprivacy. Als deze tools actief zijn, kunnen uw gegevens naar deze landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. We willen erop wijzen dat er geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU in derde landen die niet beveiligd zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. We willen erop wijzen dat de VS, als veilig derde land, over het algemeen een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming heeft als de EU. Gegevensoverdracht naar de VS is daarom toegestaan als de ontvanger is gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework of passende aanvullende garanties heeft. 

Ontvangers van persoonlijke Gegevens

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten werken we samen met verschillende externe instanties. In sommige gevallen is het ook noodzakelijk om persoonlijke gegevens door te geven aan deze externe instanties. We geven alleen gegevens door aan externe instanties als dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een contract, als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, als we een gerechtvaardigd belang hebben bij de doorgifte in overeenstemming met artikel 6 lid 1f GDPR of als een andere rechtsgrondslag de doorgifte van gegevens toestaat. Bij het gebruik van verwerkers geven we de persoonsgegevens van onze klanten alleen door op basis van een geldig contract voor orderverwerking. In het geval van gezamenlijke verwerking wordt een contract voor de verwerking gesloten.

Herroeping van Toestemming voor Gegevensverwerking

U kunt de toestemming die u hebt gegeven op elk gewenst moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping. Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame:

ALS DE GEGEVENSVERWERKING WORDT UITGEVOERD OP BASIS VAN ARTIKEL 6 (1) GDPR, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW GEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit: Bij inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de inbreuk. Gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan een derde te laten overdragen in een veelgebruikt, machineleesbaar formaat. Informatie, correctie en verwijdering: u hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens op elk gewenst moment binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt contact met ons opnemen als u nog vragen hebt over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om dit te doen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen: Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen gegevens betwist, hebben we over het algemeen tijd nodig om dit te controleren. U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens aan te vragen voor de duur van de controle. Als uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking in plaats van verwijdering. Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of handhaving van rechtsvorderingen, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken in plaats van het wissen ervan. Als je bezwaar hebt gemaakt op grond van artikel 21, lid 1 GDPR, moet er een afweging worden gemaakt tussen jouw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heb je het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens aan te vragen. Als u de verwerking van uw gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens naast de opslag ervan alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon of om redenen van zwaarwegend algemeen EU-belang. SSL- of TLS-codering: deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt;

Gegevensverzameling en Cookies

Cookies: onze internetpagina's maken gebruik van cookies. Cookies zijn gegevenspakketjes en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie of permanent op je eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op je eindapparaat totdat je ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door je webbrowser. Cookies kunnen afkomstig zijn van ons of van derde partijen. Cookies van derde partijen maken de integratie van bepaalde diensten van derde bedrijven in websites mogelijk. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken. Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of voor advertentiedoeleinden.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gevraagde functies te leveren of om de website te optimaliseren, worden opgeslagen op basis van artikel 6 (1) GDPR, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming uitgevoerd. U kunt uw browser zo instellen dat u over cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren.

Serverlogbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn browsertype en browserversie, gebruikt besturingssysteem, URL, hostnaam, tijdstip van het verzoek, IP-adres. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Deze gegevens worden verzameld op basis van Artikel 6 (1) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie van de website, waarvoor de serverlogbestanden moeten worden geregistreerd.

Contactformulier von AC Inorms 

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) GDPR als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen. Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor opslag niet langer van toepassing is.

Aanvraag per Email, Telefoon of Fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, bewaren en verwerken we uw aanvraag, inclusief alle persoonlijke gegevens die daaruit voortvloeien, om uw verzoek te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) GDPR als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen of op uw toestemming, indien deze is gevraagd; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons stuurt via contactaanvragen blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen, blijven onaangetast. Orderverwerking: we hebben een orderverwerkingscontract afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming voorgeschreven contract dat garandeert dat de dienstverlener de gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Analysehulpmiddelen en Reclame

Op deze website worden plugins van verschillende media gebruikt. U kunt de plug-ins meestal herkennen aan de respectieve SM-logo's. Om de gegevensbescherming op deze website te garanderen, gebruiken we deze plugins alleen in combinatie met de Shariff-oplossing. Deze toepassing voorkomt dat de op deze website geïntegreerde plug-ins gegevens naar de betreffende provider overdragen zodra je de site voor het eerst bezoekt.

Google Analytics: deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van websitebezoekers analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaves, duur van het bezoek, besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden door Google samengevat in een profiel dat wordt toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn eindapparaat. Analytics maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend voor analysedoeleinden.

De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze analysetool wordt gebruikt op basis van artikel 6 (1f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikersgedrag om zijn website te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitgevoerd op basis van artikel 6 (1a) GDPR, de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

IP-anonimisering: we hebben de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, door Google wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan te bieden. Bovendien worden de volgende plugins en tools van Google Amazon, Consentmanager en anderen gebruikt op onze website: Amazon Cloud Front, Consentmanager, Google Ads, Google Fonts, Google General, Google Tag Manager, Google Translate, AB Europe, CMP Domain en JQuery, dit zijn plugins en tools die nodig zijn voor weergave. 

Sociale Media

De inhoud van deze website kan worden gedeeld op sociale netwerken met inachtneming van de regelgeving inzake gegevensbescherming. Door op de knop te klikken, geef je toestemming in de zin van artikel 6 (1) GDPR en artikel 25 (1) TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken. Er vindt geen automatische overdracht van gegevens naar de netwerken plaats. Gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina delen in netwerken met inachtneming van de voorschriften voor gegevensbescherming. De service wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van bepaalde technologieën te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) GDPR.

Sociale netwerken kunnen over het algemeen uw gebruikersgedrag uitgebreid analyseren wanneer u hun website of een website met geïntegreerde media-inhoud bezoekt. Het bezoeken van onze netwerken leidt tot talrijke verwerkingen die relevant zijn voor de gegevensbescherming. Als u bent aangemeld bij uw account en onze website bezoekt, kan de beheerder van het portaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw gegevens kunnen echter ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende portaal. In dit geval vindt deze gegevensverzameling plaats via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres te registreren.

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de beheerders van de portalen gebruikersprofielen aanmaken. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties aan u worden weergegeven. Als u een account hebt bij het betreffende netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent aangemeld of was aangemeld. Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingsactiviteiten op de portalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen verdere verwerkingsactiviteiten daarom worden uitgevoerd door de exploitanten van de portalen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsbepalingen van de portalen.

Wettelijke basis: Onze SM-websites zijn bedoeld om een uitgebreide online aanwezigheid te garanderen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6 (1) GDPR. De analyseprocessen die door de netwerken worden geïnitieerd, zijn gebaseerd op verschillende rechtsgrondslagen, die door de beheerders van de sociale netwerken moeten worden gespecificeerd.

Verantwoordelijke voor de verwerking en handhaving: als u een van onze websites bezoekt, zijn wij samen met de beheerder van het platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek plaatsvindt. In principe kunt u uw rechten zowel tegen ons als tegen de exploitant van het betreffende portaal doen gelden. Houd er rekening mee dat wij, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de portalen. Onze mogelijkheden zijn afhankelijk van het bedrijfsbeleid van de aanbieder.

Bewaartermijn: de gegevens die rechtstreeks door ons via de SM-website worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Wij hebben geen invloed op de opslagduur van uw gegevens die door de beheerders van sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerders van de sociale netwerken.

Uw rechten: U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen gegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Bovendien kunt u verzoeken om correctie, blokkering, verwijdering en, onder bepaalde omstandigheden, beperking van de verwerking van uw gegevens.

X/Twitter: we gebruiken de dienst voor korte berichten Twitter. De aanbieder is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. U kunt uw Twitter-privacyinstellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://twitter.com/personalization. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie.

LinkedIn: we hebben een profiel op LinkedIn. De provider is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn maakt gebruik van advertentiecookies. Als u de advertentiecookies van LinkedIn wilt uitschakelen, gebruikt u de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

YouTube: we hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Details over hoe zij omgaan met jouw persoonlijke gegevens zijn te vinden in het privacybeleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Het bedrijf is gecertificeerd in overeenstemming met het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). 

Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder de DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Facebook: we hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Volgens Meta worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen. We hebben een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst gesloten met Meta. In deze overeenkomst is vastgelegd voor welke gegevensverwerking wij of Meta verantwoordelijk zijn wanneer je onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Instagram: we hebben een profiel op Instagram. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://privacycenter.instagram.com/policy/ en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

AANVRAAG