Algemene Мoorwaarden // AC Inorms GmbH (LLC)

§ 1 Algemeen Toepassingsgebied

1.1 Op alle aanbiedingen, diensten en daaruit voortvloeiende contractuele relaties tussen AC Inorms GmbH (hierna te noemen de Onderneming) en de klant (hierna te noemen de Klant) zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen de AV) voor EAC-certificering, EAC-markering en het opstellen van technische EACbegeleidende documenten van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Deze AV zijn alleen van toepassing op Afnemers die ondernemers zijn in de zin van artikel 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen.

1.3 Aan de schriftelijke vorm voor het opstellen en verzenden van documenten tussen de Klant en het Bedrijf in het kader van de contractuele relatie wordt ook geacht te zijn voldaan door elektronische verzending. Dit omvat telecommunicatietransmissie zoals ongecodeerde e-mails of andere digitale transmissiekanalen in overeenstemming met artikel 127 (2) BGB.

1.4 De Klant erkent dat ongecodeerde internetberichten verloren kunnen gaan, gewijzigd of vervalst kunnen worden en dat conventionele e-mails niet beschermd zijn tegen toegang door derden. Het Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de vertrouwelijkheid en integriteit van e-mails die zijn verantwoordelijkheidsgebied hebben verlaten, noch voor de beveiliging van gegevens tijdens verzending via internet of in de soevereiniteit van de Klant. Hieronder valt ook schade veroorzaakt door elektronische verzending van malware.

1.5 Zonder schriftelijke instructies voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht, is alleen de Klant zelf en geen enkele andere persoon bevoegd om instructies te geven aan de Vennootschap, in het bijzonder met betrekking tot de omvang van de opdracht of de toewijzing van testrapporten. De Klant machtigt de Onderneming onherroepelijk om testrapporten aan derden door te geven indien de Klant daarom verzoekt of indien omstandigheden, handelsgebruiken, gewoonten of praktijken dit vereisen.

1.6 Algemene bedrijfs- of inkoopvoorwaarden van de Klant alsmede mondelinge nevenafspraken maken slechts deel uit van de overeenkomst na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming.

1.7 Het Bedrijf kan de contractuele relatie overdragen aan gelieerde ondernemingen en de Klant stemt in met deze overdracht bij het afsluiten van het contract.

1.8 Indien een of meer bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden, zal dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden of aantasten. De Onderneming mag de samenwerking met de Klant als referentie aanhalen. De Klant kan binnen 4 weken na de totstandkoming van de contractuele relatie schriftelijk bezwaar maken tegen een dergelijk gebruik.

1.9 Het is de Klant niet toegestaan om gedurende de levering van de diensten en gedurende een periode van één jaar daarna, medewerkers van de Onderneming direct of indirect weg te lokken, aan te moedigen of te trachten weg te lokken door middel van aanbiedingen. Het gebruik van de bedrijfs- en/of geregistreerde handelsmerken van de Onderneming voor reclamedoeleinden van welke aard dan ook is niet toegestaan, tenzij de Onderneming hier vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

§ 2 Levering van Diensten

2.1 De Vennootschap zal haar Diensten met zorg verlenen in overeenstemming met de specifieke instructies van de Klant. Bij gebreke van dergelijke instructies zijn de bepalingen van het Opdrachtformulier of het Standaardspecificatieblad van het Bedrijf en de relevante wettelijke vereisten, handelsgebruiken of gevestigde praktijken van toepassing. Als alternatief worden procedures toegepast die de Onderneming om technische, organisatorische of economische redenen geschikt acht.

2.2 Alle informatie in de onderzoeksrapporten is gebaseerd op de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd in overeenstemming met de instructies van de klant en/of op de beoordeling van deze resultaten in overeenstemming met de toepasselijke EAC-normen.

2.3 Onderzoeksrapporten met betrekking tot het testen van monsters hebben uitsluitend betrekking op die monsters en doen geen uitspraken over de rest van de zending waaruit de monsters zijn genomen.

2.4 Als de Vennootschap op verzoek van de Klant getuige moet zijn bij interventies van derden, beperkt haar verantwoordelijkheid zich tot het aanwezig zijn op het moment van de interventie en het meedelen van de resultaten of het bevestigen van de interventie. De Vennootschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de staat of de ijking van de apparatuur die door de derde wordt gebruikt, de gebruikte analysemethodes of de kwalificaties, de handelingen of het verzuim van het personeel van de derde, noch voor de resultaten van de analyse van de derde.

2.5 De onderzoeksrapporten van de Vennootschap geven uitsluitend de feiten weer die zijn vastgesteld op het moment van het onderzoek, in het kader van de specifieke instructies die zijn verstrekt door de Klant of, bij afwezigheid daarvan, in het kader van de onderzoeksparameters zoals gedefinieerd in paragraaf 2.1. Het ondertekende onderzoeksrapport is het enige juridisch bindende document. De Vennootschap is niet verplicht om te verwijzen naar of te rapporteren over feiten of waarden die buiten de door de Klant verstrekte instructies of de in artikel 2.1 gedefinieerde alternatieve testparameters vallen.

2.6 De Vennootschap stelt het testrapport in digitale vorm beschikbaar na overleg met de Klant. Bij gebreke van een dergelijke afspraak staat het Tefco vrij om het rapport in digitale of papieren vorm te verstrekken. In geval van digitale verstrekking draagt de Vennootschap er geen verantwoordelijkheid voor dat de digitale vorm voldoet aan de eisen van de Klant. Digitale transmissie vindt plaats via ongecodeerde e-mail of andere digitale transmissiekanalen.

2.7 Het Bedrijf heeft het recht om de Diensten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan onderaannemers en aan hen de informatie bekend te maken die nodig is voor de uitvoering van de Diensten. Als de Vennootschap documenten ontvangt met betrekking tot contractuele relaties tussen de Klant en derden of documenten van derden, worden deze louter beschouwd als informatie, zonder de reikwijdte of verplichtingen van de Vennootschap uit te breiden of te beperken. Door de uitvoering van haar diensten treedt de Vennootschap niet in de positie van de Klant of van een derde. Het onderliggende contract laat de bestaande contractuele relaties van de Klant met derden onverlet.

2.8 De Klant draagt de kosten en het risico van het vervoer van monsters, tenzij anders overeengekomen. In geval van verzending door de Klant dient het monstermateriaal deugdelijk en in overeenstemming met eventuele instructies van het Bedrijf te worden verpakt.

2.9 Alle monsters worden maximaal 5 maanden bewaard, tenzij de aard van de monsters een kortere bewaartermijn vereist of er een afwijkende schriftelijke overeenkomst is over een langere bewaartermijn. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de monsters op kosten van de klant verwijderd of, indien een dienovereenkomstige overeenkomst bestaat, op kosten en risico van de klant geretourneerd.

§ 3 Verwerkingstijden

3.1 De Vennootschap levert de diensten binnen de op de markt gebruikelijke termijnen. Data en termijnen voor de levering van diensten zijn alleen bindend indien en voor zover deze vooraf schriftelijk door het Bedrijf zijn bevestigd.

3.2 Naleving van deadlines en termijnen is afhankelijk van de tijdige ontvangst van alle door de Klant te leveren documenten en monsters en de tijdige nakoming van de medewerkingsverplichtingen van de Klant in overeenstemming met § 4 van deze AV.

§ 4 Verplichtingen van de Klant

4.1 De Klant dient ervoor te zorgen dat de voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie, instructies en documenten tijdig aan het Bedrijf worden verstrekt.

4.2 De Klant dient ervoor te zorgen dat vertegenwoordigers of onderaannemers van de Onderneming toegang krijgen tot alle locaties waar de Diensten moeten worden verleend en dient alle noodzakelijke stappen te ondernemen om eventuele belemmeringen of onderbrekingen voor de uitvoering van de gevraagde Diensten weg te nemen of te verhelpen.

4.3 De Klant zal, indien hem daarom wordt verzocht, apparatuur en hulppersoneel ter beschikking stellen om het Bedrijf bij te staan bij de uitvoering van het Contract, alle nodige maatregelen nemen om de fysieke en wettelijke veiligheid van de werkomstandigheden, plaatsen en faciliteiten onder zijn verantwoordelijkheid te waarborgen tijdens de uitvoering van de Diensten onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid.

4.4 De Klant dient de Vennootschap op voorhand op de hoogte te brengen van alle gekende risico's of gevaren verbonden aan de opdracht, een onderzoek. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit de gevaarlijke aard van het monstermateriaal.

4.5 De klant dient al zijn rechten te doen gelden en al zijn verplichtingen uit overeenkomst of wet jegens derden na te komen.

§ 5 Prijzen en Betalingsvoorwaarden

5.1 De Klant betaalt aan de Onderneming de overeengekomen prijzen voor de leveringen en diensten. Bij gebreke van een prijsovereenkomst tussen het Bedrijf en de Klant worden de door de Klant te betalen prijzen bepaald door de prijzen van het Bedrijf die gelden op het moment dat de dienst wordt verleend. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling zonder aftrek te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. Betalingen dienen zonder contant geld te worden voldaan op de rekening die op de factuur is vermeld. Andere vormen van nakoming en kortingen worden alleen verleend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Alle prijzen zijn onderhevig aan de toepasselijke wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. Het Bedrijf kan de kosten van verpakking, verzending en transport afzonderlijk factureren.

5.2 Zonder aanmaning is de Klant in verzuim. Vanaf het begin van verzuim is het Bedrijf gerechtigd wettelijke vertragingsrente en andere schadevergoeding wegens verzuim van de Klant te vorderen.

5.3 Vorderingen van het Bedrijf kunnen alleen worden verrekend of een retentierecht worden uitgeoefend als de tegenvordering van de Klant onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld is.

5.4 De Klant draagt alle kosten in verband met de inning van de vordering. Het Bedrijf heeft het recht en de plicht om de prijzen naar eigen goeddunken aan te passen in overeenstemming met § 315 BGB. De reden voor een dergelijke prijsaanpassing is uitsluitend een wijziging in de kosten die bepalend zijn voor de prijsberekening, in het bijzonder kosten voor energie, arbeids- en materiaalkosten en kosten voor voorafgaande diensten die noodzakelijk zijn voor de levering van diensten. Het Bedrijf zal de desbetreffende kostenontwikkeling voortdurend monitoren.

5.5 Stijgingen in een kostensoort mogen alleen worden gebruikt voor een prijsverhoging voor zover zij niet worden gecompenseerd door dalende kosten op andere gebieden. Bij de uitoefening van haar redelijke discretionaire bevoegdheid kiest het Bedrijf de respectievelijke tijdstippen van een prijsaanpassing zodanig dat kostenverlagingen niet in aanmerking worden genomen volgens voor de Klant ongunstigere maatstaven dan kostenverhogingen, d.w.z. dat kostenverlagingen ten minste in dezelfde mate effectief zijn als kostenverhogingen. De klant heeft het recht om de uitoefening van een redelijke discretionaire bevoegdheid te laten toetsen door een rechtbank in overeenstemming met artikel 315 (3) BGB. Een prijsverlaging door het Bedrijf is te allen tijde mogelijk.

5.6 Een prijsverhoging wordt echter alleen van kracht als het Bedrijf de Klant ten minste zes weken voor de geplande ingangsdatum op de hoogte stelt van de prijsaanpassing. In dit geval heeft de klant het recht om de overeenkomst op te zeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn op het moment dat de prijsaanpassing van kracht wordt. Het bedrijf zal de klant hierover apart informeren in de kennisgeving van de prijsaanpassing. Indien tijdens de duur van het contract blijkt dat kostenrelevante klantinformatie is gewijzigd en/of zal wijzigen of dat de feitelijke omstandigheden van de klant niet overeenkomen met de eerder aan het bedrijf meegedeelde informatie, kan het bedrijf de prijzen te allen tijde aanpassen aan de betreffende gewijzigde omstandigheden.

5.7 In geval van onvoorziene belemmeringen of extra kosten bij het verlenen van de diensten, zal de Vennootschap zich inspannen om de Klant hiervan op de hoogte te stellen en is zij tevens gerechtigd om de noodzakelijke extra uitgaven in rekening te brengen. Indien de vennootschap geheel of gedeeltelijk verhinderd is de diensten te verrichten om redenen waarvoor zij niet verantwoordelijk is, kan de vennootschap de volgende betalingen van de cliënt verlangen: het bedrag van alle door de vennootschap gemaakte niet-restitueerbare kosten en/of het gedeelte van de overeengekomen vergoeding dat overeenkomt met het reeds uitgevoerde gedeelte van de diensten.

§ 6 Belastingclausule, Internationale Diensten

6.1 Deze bepaling is alleen van toepassing indien de cliënt en/of de onderaannemer van de vennootschap buiten Duitsland gevestigd zijn.

6.2 Alle prijzen en kosten voor diensten geleverd door de Onderneming of een gelieerde onderneming of onderaannemer zijn exclusief belastingen. Dit omvat belasting over de toegevoegde waarde of soortgelijke heffingen, belastingen, in het bijzonder invoerrechten, zegelrechten, bijkomende kosten of bronbelastingen. Ze omvatten evenmin enige gerelateerde verplichtingen die ten laste van de klant vallen krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

6.3 Elke betaling door de Klant gebeurt vrij van en zonder inhouding of aftrek van alle belastingen. Dit is niet van toepassing indien een dergelijke inhouding of aftrek wordt vereist door de toepasselijke wetgeving of toepasselijke verdragen ter voorkoming van dubbele belasting. De Klant zal het Bedrijf onverwijld bewijs verstrekken van een dergelijke betaling en kopieën van alle documenten die bij een dergelijke betaling worden ingediend.

6.4 Partijen zullen zich naar beste vermogen inspannen om restitutie van de inhoudingen of terugbetaling van de betreffende belasting te verkrijgen. Zij zullen elkaar bijstaan in hun verplichtingen in dit verband. Teruggegeven belastingen worden terugbetaald overeenkomstig de verschuldigde bedragen.

§ 7 Beëindiging of beëindiging van Diensten

7.1 Het Bedrijf is gerechtigd om, onmiddellijk en zonder enige eigen aansprakelijkheid, de diensten tijdelijk op te schorten, volledig te beëindigen of het contract zonder opzegtermijn te beëindigen in geval van niet-nakoming door de Klant van de verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie, die niet binnen een termijn van tien dagen wordt verholpen ondanks een overeenkomstige aanmaning, opschorting van betalingen of instemming om insolventie af te wenden, in geval van meerdere reeds verschuldigde betalingen, achterstallige betalingen door de Klant, staking van de bedrijfsactiviteiten of ondercuratelestelling van de Klant.

§ 8 Aansprakelijkheid van het Bedrijf

8.1 De Onderneming is geen verzekeraar of garant en wijst de daarmee samenhangende aansprakelijkheid af.

8.2 Onderzoeksrapporten worden opgesteld op basis van door of namens de Klant verstrekte informatie, documenten en/of monsters en zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor het trekken van de nodige conclusies daaruit. Noch de Onderneming, noch haar functionarissen, werknemers of onderaannemers zijn aansprakelijk jegens de Klant of enige derde voor enige actie die wordt ondernomen of nagelaten op basis van dergelijke testrapporten. Indien de keuringen zijn gebaseerd op onduidelijke, onjuiste, onvolledige of misleidende informatie die door de Klant is verstrekt, is het Bedrijf evenmin aansprakelijk.

8.3 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor vertraging, gedeeltelijke of gehele niet-nakoming van de Diensten indien dit direct of indirect wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten de macht van het Bedrijf. Het Bedrijf is aansprakelijk, beperkt tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract, voor schade die voortvloeit uit eenvoudige nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen; wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming kenmerkend is voor het contract en waarop de Klant mag vertrouwen. De aansprakelijkheid van het Bedrijf voor eenvoudige nalatigheid in geval van schending van niet-essentiële contractuele verplichtingen is uitgesloten.

8.4 De aansprakelijkheid van het Bedrijf is beperkt per schadegeval. Het Bedrijf is alleen aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade indien en voor zover dergelijke schade kenmerkend is voor het contract en voorzienbaar was op het moment dat het contract werd afgesloten.

8.5 De aansprakelijkheidsbeperkingen in de zin van § 8 gelden niet voor schade die berust op grove nalatigheid of opzet, evenals in gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid als het bedrijf verantwoordelijk is voor de plichtsverzuim. Plichtsverzuim door het bedrijf in de zin van § 8 wordt gelijkgesteld aan plichtsverzuim door zijn wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger.

§ 9 Vertrouwelijkheid en Gegevensbescherming

9.1 De Klant en het Bedrijf verplichten zich tot geheimhouding van de bedrijfs- en bedrijfsgeheimen die zij in het kader van de contractuele relatie van de andere partij hebben ontvangen, deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden door te geven en deze niet zonder toestemming voor eigen doeleinden te gebruiken. De in het kader van de contractuele relatie ontvangen informatie zal door het Bedrijf vertrouwelijk worden behandeld, tenzij deze openbaar bekend of toegankelijk is, of reeds bekend was bij het Bedrijf of door een derde aan het Bedrijf bekend is gemaakt zonder schending van een geheimhoudingsplicht.

9.2 Tijdens de dienstverlening kunnen de Vennootschap en de Klant over en weer toegang krijgen tot de persoonsgegevens van de andere partij. De partijen verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor de nakoming van de contractuele verplichtingen onder hun eigen verantwoordelijkheid. Elke verdere verwerking die een wijziging van het doel inhoudt, is verboden. Het Bedrijf en de Klant moeten de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met Verordening EU2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27.04.2016 (GDPR) en andere wettelijke verplichtingen en voldoen aan de informatieverplichtingen van Artikel 13 GDPR.

9.3 Voor dit doel zal het Bedrijf de Klant voorzien van de informatie over gegevensbescherming voor klanten, die beschikbaar is op AC Inorms GmbH's gegevensbescherming, Link: https://ac-inorms.com/nl/privacy is beschikbaar. De Klant verplicht zich om zijn medewerkers die werkzaam zijn in het kader van de contractuele relatie hiervan op de hoogte te stellen en deze informatie over gegevensbescherming aan hen beschikbaar te stellen.

9.4 Bij schadeclaims dient de Klant het Bedrijf binnen drie maanden na ontdekking van de schadeveroorzakende omstandigheden schriftelijk op de hoogte te stellen.

9.5 In elk geval verjaren schadeclaims van partijen die voortvloeien uit plichtsverzuim door de andere partij na 24 maanden, gerekend vanaf het begin van de wettelijke verjaringstermijn.

§ 10 Intellectueel Eigendom

10.1 De Vennootschap behoudt zich alle rechten voor op de in het kader van de dienstverlening verkregen gegevens en de opgestelde onderzoeksrapporten.

10.2 De klant mag de in het kader van de contractuele relatie opgestelde onderzoeksrapporten, met inbegrip van alle tabellen, berekeningen en andere details, slechts gebruiken na volledige betaling van de vergoeding en uitsluitend voor het contractueel overeengekomen doel. Het is de klant echter niet toegestaan om slechts fragmenten van de onderzoeksrapporten te wijzigen, bewerken of gebruiken. Openbaarmaking van onderzoeksrapporten aan autoriteiten of andere openbare instanties is toegestaan indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het contractueel overeengekomen doel of wettelijk verplicht is.

10.3 De Vennootschap behoudt zich haar rechten voor op alle onderzoeksmethoden alsmede op alle apparaten of apparatuur die zij zelf ontwikkelt of in het algemeen gebruikt, tenzij deze in het kader van de levering van de werkresultaten op grond van een schriftelijke overeenkomst uitsluitend voor de cliënt zijn ontwikkeld.

§ 11 Overmacht

11.1 De Vennootschap is niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid van contractuele nakoming of voor vertraging in de nakoming indien deze is veroorzaakt door overmacht of andere gebeurtenissen die ten tijde van het sluiten van het contract niet te voorzien en/of te vermijden waren en waarvoor de Vennootschap niet verantwoordelijk is. Het Bedrijf stelt de Klant hiervan onverwijld op de hoogte. Zodra de belemmerende omstandigheden ophouden te bestaan, zal het Bedrijf de Klant hiervan in kennis stellen en de uitvoering van de dienst onverwijld hervatten. Indien dergelijke voornoemde gebeurtenissen het voor het Bedrijf aanzienlijk moeilijker of onmogelijk maken om de dienst uit te voeren en de belemmering niet slechts van tijdelijke aard is of de duur van de belemmering langer dan 3 maanden duurt, heeft het Bedrijf het recht om naar eigen goeddunken het contract op te zeggen of geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Als de bovengenoemde belemmering van tijdelijke duur is, worden de termijnen voor de uitvoering van de diensten verlengd of, in geval van twijfel, worden de uitvoeringsdata verschoven met ten minste de duur van de belemmering plus een redelijke herstartperiode.

11.2 In geval van beëindiging vergoedt de Klant het Bedrijf voor het volgende: de door het Bedrijf gemaakte kosten als gevolg van de onderbreking van de uitvoering van het contract, een deel van de overeengekomen vergoeding dat overeenkomt met het deel van de diensten dat daadwerkelijk door het Bedrijf is geleverd. In het andere geval vervalt de aanspraak van het Bedrijf op vergoeding. De Klant heeft geen recht op verdere aanspraken op nakoming of schadevergoeding in het geval dat het Bedrijf niet in staat is om te presteren in verband met een van de bovengenoemde gebeurtenissen.

§ 12 Toepasselijk Recht, Bevoegde Rechter

12.1 Alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de Klant en het Bedrijf zijn onderworpen aan de toepassing en interpretatie van het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van de bepalingen van internationaal privaatrecht.

12.2 De exclusieve bevoegde rechtbank voor al deze geschillen is de vestigingsplaats van het Bedrijf. Het Bedrijf kan de Klant ook dagvaarden in zijn algemene bevoegde rechtbank.

AANVRAAG